Sygdom og sundhed hos harer

Veterinærinstituttet undersøger løbende dødfundne harer. Siden 2004 har Veterinærinstituttet og Danmarks Miljøundersøgelser endvidere undersøgt mere end 600 jagtskudte danske harer. Undersøgelserne omfatter blandt andet virusundersøgelser for blandt andet calicivirus (akut haredød) og harepest (Francisella tularensis). Herudover er undersøgt for relevante parasitter og bakterier

Formål

Formålet med undersøgelserne er at evaluere infektionssygdommes indvirkning på danske harebestande og risiko for smitte med sygdomme fra harer til husdyr.

Indsamlede harer obduceres af dyrlæger og der foretages en generel evaluering af deres alder, ernærings og sundhedstilstand. Ved obduktionen udtages prøver til videre analyse for sygdomme og genetiske undersøgelser.

Foreløbige resultater

Generelt tyder de foreløbige resultater på at danske vildtlevende harer har en lav forekomst af smitsomme sygdomme. Dog er der i perioden påvist udbredt forekomst af coccidiose (infektion med encellede parasitter), samt sporadisk forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme som akut haredød og harepest. Generelt var mange harer afmagrede. Dette var også tilfældet i efterårsmånederne, hvor det vurderes at en stor del af de jagtskudte harer var i så dårligt huld at de ikke ville have klaret sig igennem vinteren. Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser tyder på at dette skyldes at ændringer i den måde landet opdyrkes på. I det moderne industrilandbrug bliver der sprøjtet mod ukrudt, og kornet bliver kunstigt gødet over store sammenhængende arealer. Mere intensivt opdyrket land med mindre ukrudt har medført at der ikke længere er så meget tilgængelig føde til harerne i sommermånederne.
http://www.vildtsundhed.dk/om-vildtsundhed-dk/arkiv/harer
6 MARTS 2021